Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το τμήμα Consulting της Arebas σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις πληροφορικής ώστε να εφοδιαστείτε με τα απαραίτητα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων σας.

Η Arebas έχοντας μεγάλη εμπειρία, είναι σε θέση να σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής.

Ενδεικτικά, ορισμένες από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής που η Arebas μπορεί να σας παρέχει είναι οι παρακάτω:

 • Συμμετοχή σε συναντήσεις που απαιτούνται γνώσεις πληροφορικής.

 • Διαχείριση έργων πληροφορικής.

 • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου πληροφορικής.

 • Εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών.

 • Μελέτη και σχεδιασμός συστημάτων πληροφόρησης της διοίκησης (MIS Reporting – KPI’s).

 • Ανάλυση και σύνταξη προδιαγραφών για νέα ή υπάρχοντα συστήματα.

 • Ανάλυση αναγκών πληροφορικής και μετατροπή σε τεχνικές προδιαγραφές.

 • Προτάσεις εναλλακτικών λύσεων σε θέματα πληροφορικής προς την διοίκηση για την βοήθεια στην λήψη αποφάσεων (Decision support).

 • Ευθυγράμμιση πληροφορικής με τους επιχειρησιακούς στόχους.

 • Υποστήριξη στην παραλαβή έργων πληροφορικής καθώς και στην κρίσιμη φάση των δοκιμών (Acceptance Tests).

 • Διασφάλιση της ποιότητας και της πληρότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τρίτους προς την εταιρεία.

 • Συνεργασία – καθοδήγηση με το προσωπικό πληροφορικής για την σύνταξη μιας μελέτης IT Governance.

 • Μελέτη και σχεδιασμό νέων συστημάτων πληροφορικής (Functional Specs, Technical Specs).

 • Βελτίωση της αξίας που παράγει η πληροφορική. Βελτίωση αξιοποίησης πόρων (Hardware, Software, Human Resources).

 • Μελέτη και σχεδιασμό συμπληρωματικών τμημάτων σε υφιστάμενα συστήματα πληροφορικής.